زمان حال کامل استمراری بیان کننده عملی که در گذشته شروع و به صورت استمرار تا لحظه حال ادامه دارد و هنوز هم ادامه خواهد داشت

خواندن پستحال کامل استمراری